4+4 διαφορετικά επίπεδα κάλυψης στο Full Home.

Κάθε πακέτο μπορεί να δοθεί με ή χωρίς απαλλαγή, ενώ σε όλα μπορεί να προστεθεί προαιρετικά ο σεισμός ή η κάλυψη της υπασφάλισης.

Η τεχνική βοήθεια ισχύει σε όλα τα πακέτα.

 

BASIC EXTRA ADVANCED MAX
Πυρκαγιά όλα τα προηγούμενα συν όλα τα προηγούμενα συν όλα τα προηγούμενα συν
Ζημιές από τον καπνό της φωτιάς Διαρροή, θραύση, υπερχείλιση σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού ή αποχέτευσης Αντικανονική /ατυχηματική διαφυγή καπνού από εστία θέρμανσης Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη
Πυρκαγιά από δάσος Δαπάνες εντοπισμού της ζημιάς από νερά και ζημιές στις ίδιες τις σωληνώσεις Πτώση δένδρων, στύλων Κλοπή περιεχομένου με αντικλείδι
Πτώση κεραυνού Έξοδα άντλησης υδάτων Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετό περιλαμβανομένων και ζημιών σε αντικείμενα σε υπόγεια ή και στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής Ληστεία χρημάτων, τιμαλφών
Ευρεία έκρηξη Πρόσκρουση οχήματος Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων & καθρεπτών Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης οικογένειας
Πτώση αεροσκάφους Τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες πράξεις Ζημιές οικοσκευής σε χώρο προσωρινής στέγασης
Φωτιά / έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες Προσωπική και οικογενειακή Αστική ευθύνη & ευθύνη εργοδότη
Φωτιά / έκρηξη από απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες πράξεις Αλλοίωση τροφίμων σε ψυγεία
Ζημιές κλέπτη στο κτίριο Απώλεια ενοικίων
Ζημιές σε κοινόχρηστους/κοινόκτητους χώρους Ηλεκτρικές Μηχανικές βλάβες
Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για υλικές ζημιές τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο Δωρεάν αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλιστικών ποσών
Δόσεις δανείων Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών
Έξοδα κατεδάφισης - εκκαθάρισης - απομάκρυνσης ερειπίων
Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών και έξοδα έκδοσης αδειών
Τεχνική βοήθεια Τεχνική βοήθεια Τεχνική βοήθεια Τεχνική βοήθεια
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Σεισμός Σεισμός Σεισμός Σεισμός
Κάλυψη υπασφάλισης Κάλυψη υπασφάλισης Κάλυψη υπασφάλισης Κάλυψη υπασφάλισης

Καλύψεις της ασφάλισης κατοικίας

Ένα ασφαλιστήριο κατοικίας αποτελείται από ένα σύνολο διαφορετικών καλύψεων. Βασική κάλυψη αποτελεί η ''Φωτιά-Πυρκαγιά'' και ακολουθούν πολλές άλλες που δημιουργούν συνήθως πακέτα καλύψεων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις καλύψεις θα αναλύσουμε τα πακέτα κατοικίας της Εθνικής Ασφαλιστικής ''Εθνική και Κατοικία''.

 

Αναλυτικά συναντάμε 4 διαφορετικά Πακέτα με προοδευτικά περισσότερες καλύψεις.

Συνολικά το πλήρες πακέτο (Δ) περιλαμβάνει τις καλύψεις

ΠΥΡΚΑΓΙΑ: Καλύπτονται οι Ζημιές από Φωτιά

ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ: Καλύπτονται οι Ζημιές από Πτώση Κεραυνού

ΈΚΡΗΞΗ (Φυσική ή Χημική): Καλύπτονται οι υλικές ζημιές από έκρηξη φυσική ή χημική έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ: Καλύπτονται οι ζημιές από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που αποκολλήθηκαν από αυτά.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ, ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ κλπ.: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προέρχονται άμεσα από Πυρκαγιά δασών, θάμνων, συστάδων δέντρων ή εκχέρσωσης εδάφους με φωτιά.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους, για τις Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την μετάδοση πυρκαγιάς καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει μέχρι ποσό ίσο με το 20% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο κεφάλαιο € 18.000,00 ανά γεγονός

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ: Καλύπτονται τα έξοδα για την κατεδάφιση ερειπίων, εκκαθάριση και μεταφορά υπολειμμάτων, συντριμμάτων μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει μέχρι ποσό ίσο με το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο κεφάλαιο € 3.000,00 ανά γεγονός

ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΧΙΟΝΙ – ΠΑΓΕΤΟΣ: Καλύπτονται οι Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι και Παγετό σε ασφαλισμένα αντικείμενα εντός στεγασμένου χώρου.

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ή ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ και/ή ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ και/ή ΎΔΡΕΥΣΗΣ και/ή ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές από νερά που προέρχονται από διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών, σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Καλύπτονται επίσης οι ιδίες ζημιές των σωληνώσεων.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ : Καλύπτονται οι ζημιές τρίτων από διαρροή υδάτων.

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ: Αποζημιώνονται τα έξοδα για την άντληση υδάτων μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών κτλ.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια κακόβουλων ενεργειών.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και/ή ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ και/ή ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ και/ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ: Καλύπτονται οι ιδίες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης που προκλήθηκαν από έκρηξη του ίδιου του λέβητα.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη το τεκμαρτό ενοίκιο σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης ή το ενοίκιο του συμβολαίου σε περίπτωση μίσθωσης μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου που καθιστά το σπίτι ακατοίκητο.

ΖΗΜΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ή ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ: Π.χ σπασμένη εξώπορτα. Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο, για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 6.000,00 ανά γεγονός

ΚΛΟΠΗ και/ή ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ: Καλύπτονται οι ζημιές και η απώλεια αντικειμένων της οικοσκευής από διάρρηξη.

ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ: Μιλάμε για κλοπή με την απειλή όπλου. Όχι για απλή διάρρηξη. Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 600,00, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή ανά γεγονός και ετησίως

ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ – ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ: Καλύπτονται οι ζημιές λόγω θραύσης των υαλοπινάκων ή κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και των καθρεπτών από οποιαδήποτε αιτία.

Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησης αυτών.

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές από την πρόσκρουση οχήματος εφόσον το όχημα δεν ανήκει στον ασφαλιζόμενο ή μέλος της οικογενείας του ή εφόσον όχημα ιδιοκτησίας τρίτου δεν οδηγείται από τον ασφαλιζόμενο ή μέλος της οικογενείας του .

ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Οι υλικές ζημιές, π.χ. λιωμένα καλώδια, λόγω ενός βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Καλύπτονται τα έξοδα μετακόμισης εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Καλύπτονται τα έξοδα προσωρινής μεταστέγασης εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ: Αποζημιώνονται τα έξοδα ξενοδοχείου οποιασδήποτε κατηγορίας εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου. Ισχύει για περίοδο μέχρι 30 ημέρες και με ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο το ποσό των € 1.800,00, ανά γεγονός και ετησίως

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΕΚΡΗΞΗ, ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΠΤΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Ισχύει για το 100% του ασφαλισμένου κεφαλαίου του περιεχομένου. Καλύπτονται οι ζημιές στην οικοσκευή από Πυρκαγιά, Πτώση κεραυνού, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκαφών και Πυρκαγιά από Δάσος. Παρέχεται για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες

ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκαλούνται στην ασφαλιζόμενη οικοδομή από πτώση δέντρων ή ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων από φυσικές και μόνο αιτίες. Καλύπτεται επιπλέον και το κόστος απομάκρυνσης αυτών.

ΣΕΙΣΜΟΣ (προαιρετικά) : Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από σεισμό ή ηφαιστειακή έκρηξη. Ισχύει απαλλαγή 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου, με ελάχιστο όριο απαλλαγής το ποσό των € 600,00

 


https://asfalisi.com/asfaleia-katoikias/kalypseis-tis-asfaleias-katoikias

ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ ΜΑΚΡΥΑ.

Ζήτησε την πρότασή μου.

Ζήτησε την πρότασή μου.
Λέγομαι Χαράλαμπος Ματωνάκης και μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε προσωπικά σε όλη την Ελλάδα. 211 800 4634 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΒΡΕΣ ΤΗ ΝΕΑ ΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • Μαρία Κούνα (Ιδ. Υπάλληλος - Γλυφάδα Αττικής)

  Ο κος Ματωνάκης με κέρδισε πριν καν τον γνωρίσω μέσα απο την εξαιρετική ιστοσελίδα του. Συνεργαστήκαμε εξ' ολοκλήρου διαδικτυακά κ από την πρώτη κιόλας ηλεκτρονική μας επικοινωνία κατάλαβα οτι βρήκα αυτό που ζητούσα σε έναν συνεργάτη. Είναι εξαιρετικά καταρτισμένος κ έτοιμος να απαντήσει με σαφήνεια σε ό,τι ακριβώς ερωτηθεί χωρις να ξεφεύγει ποτέ από το θέμα, χωρίς κλισέ κ γενικότητες. Αν και σε τόσο νεαρή ηλικία είναι απο τους πιο σωστούς επαγγελματίες που γνωρίζω.
 • Απόστολος Αγραφιώτης (Οδηγός Ταξί - Τρίκαλα)

  Πολύ καλός επαγγελματίας. Άμεση εξυπηρέτηση σε ό,τι και όποια ώρα ήθελα.
 • Αθανάσιος Ζέρβας (Καθηγητής Ξένων Γλωσσών - Κόρινθος)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι ευγενής, φιλικός, άρτια καταρτισμένος και επαγγελματίας στο χώρο των οικονομικών και ασφαλίσεων, εξυπηρετικότατος, άμεσος στην επαφή του μαζί σου, ταχύτατος στις απαντήσεις του και απόλυτα κατανοητός!! Προσφέρει με πολύ καλή διάθεση τις γνώσεις του, συμμερίζεται τις αγωνίες σου, απαντά με απόλυτη σαφήνεια σε όλες σου τις ερωτήσεις και δεν είναι καθόλου πιεστικός! Δίνει χρόνο και χώρο σε κάθε συνομιλητή του να σκεφτεί και να αποφασίσει ανεπηρέαστος! Είναι άψογος στη συνεργασία μας!
 • Κατερίνα Γαλανού (Δημοσιογράφος - Αθήνα)

  Εξαιρετική η μέχρι τώρα συνεργασία μας. Άκρως επαγγελματική με το σωστό βαθμό οικειότητας. Βοηθάει τον πελάτη της Εθνικής να έχει την αίσθηση ενός πολύ σοβαρού επαγγελματία και ταυτοχρόνως ενός ανθρώπου πρόθυμου να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Δεν "παγιδεύει" τον πελάτη, επισημαίνει με σχολαστικότητα τις μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι κρίσιμες και ανταποκρίνεται με εξαιρετική συνέπεια και ταχύτητα στα αιτήματα ή τις απορίες. Είναι ένας ευπρόσωπος ασφαλιστικός σύμβουλος. Μέχρι στιγμής η επικοινωνία μου με την Εθνική με σύνδεσμο τον κ. Ματωνάκη είναι εξαιρετική. Προσβλέπω το ίδιο και στο μέλλον.
 • Κωνσταντίνος Αντωνίου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Κατατοπιστικότατο site.Δεν υπήρχε πίεση. Η γραπτή πρόταση ήταν πλήρης γενικά αλλά και εξατομικευμένη. Γρήγορη, θετική και πλήρης ανταπόκριση. Γενικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας μας.
 • Μαρία Κανταρέλη (Ιδιώτης - Αθήνα)

  Απόλυτα ικανοποιητική η επαφή μας. Προσπαθει να εντοπίσει και να εξηγήσει τα δυσνόητα και πιο σημαντικά σημεία ενος συμβολαίου ετσι ωστε κάθε ενδιαφερόμενος για νέα ασφάλεια να μπορεί να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις. Είναι πολύ εξυπηρετικός από τη φύση του και κάνοντας εξαιρετική χρήση της τεχνολογίας απλοποιεί την ζωή όλων.