Απαλλαγές στο Full Home

FULL [HOME] BASIC


Οι καλύψεις Απεργιών, Οχλαγωγιών, Πολιτικών Ταραχών, Τροµοκρατικών Ενεργειών, Κακόβουλων Πράξεων, παρέχονται µε απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των €350, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο.- Η Κάλυψη Ζηµιών Κλέπτη στο Κτίριο, παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο 6% ασφαλιστικού ποσού κτιρίου, ή - εάν ασφαλίζεται µόνο περιεχόµενο – το 6% του ασφαλιστικού ποσού περιεχοµένου, χωρίς όµως το τελικό ποσό Αποζηµίωσης να µπορεί να υπερβεί το ποσό των € 6.000, ανά γεγονός και ετησίως και µε απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των €500, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο.– Η κάλυψη Ζηµιών σε Κοινόχρηστους ή Κοινόκτητους Χώρους παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 15% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των €15.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως. - Η κάλυψη Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας παρέχεται σύµφωνα µε Όρια Αποζηµίωσης και Χρήσης, όπως αυτά αναγράφονται στο σχετικό Προσάρτηµα το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας µας www.ethniki-asfalistiki.gr.- Η κάλυψη ∆όσεων Στεγαστικού ή Ανακαινιστικού ∆ανείου παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 6.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η κάλυψη Εξόδων Κατεδάφισης, Εκκαθάρισης Ερειπίων και Αποµάκρυνσης Συντριµµάτων παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 5% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά, ανά γεγονός και ετησίως.- Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης για Υλικές Ζηµιές Τρίτων από Καλυπτόµενο Κίνδυνο παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 20% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 20.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως

 

FULL [HOME] EXTRA (επιπλέον των όσων ισχύουν για το πακέτο Full [Home] Basic)


- Οι καλύψεις ∆απανών Εντοπισµού της Ζηµιάς από Νερά και Ζηµιών στις ίδιες τις Σωληνώσεις του ασφαλισµένου Κτιρίου, παρέχονται µε όριο αποζηµίωσης 3% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο ανα γεγονός και ετησίως και απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των € 350, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο, για οικοδοµές ηλικίας έως 30 ετών. Για οικοδοµές ηλικίας άνω των 30 ετών ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζηµιάς που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 700, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο. Η Απαλλαγή αυτή δε θα εφαρµοστεί, εάν η περιουσία που ζηµιώθηκε ασφαλίζεται χωρίς διακοπή στην Εταιρία µας τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν την επέλευση της Ζηµιάς, µε ασφαλιστήριο στο οποίο και για όλη τη διάρκεια αυτών των πέντε (5) ετών ασφάλισης, περιλαµβάνεται και η κάλυψη ζηµιών από διαρροή νερού από σωληνώσεις.- Οι καλύψεις ∆ιαρροής, Θραύσης ή Υπερχείλισης ∆εξαµενών ή Σωληνώσεων και γενικότερα εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Θέρµανσης, Κλιµατισµού ή/και Αποχέτευσης του ασφαλισµένου κτιρίου ή του κτιρίου που στεγάζει ασφαλισµένα αντικείµενα, παρέχονται µε απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των € 350, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο για οικοδοµές ηλικίας έως 30 ετών. Για οικοδοµές ηλικίας άνω των 30 ετών ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των € 700, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο. Η Απαλλαγή αυτή δε θα εφαρµοστεί, εάν η περιουσία που ζηµιώθηκε ασφαλίζεται χωρίς διακοπή στην Εταιρία µας τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν την επέλευση της Ζηµιάς, µε ασφαλιστήριο στο οποίο και για όλη τη διάρκεια αυτών των πέντε (5) ετών ασφάλισης, περιλαµβάνεται και η κάλυψη ζηµιών από διαρροή νερού από σωληνώσεις.- Η κάλυψη Εξόδων Άντλησης Υδάτων παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.
- Η κάλυψη Αµοιβών Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 15% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 15.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.

 

FULL [HOME] ADVANCE (επιπλέον των όσων ισχύουν για το πακέτο Full [Home] Extra)


- Οι καλύψεις Πληµµύρας, Θύελλας, Ανεµοθύελλας, Ανεµοστροβίλου, Καταιγίδας, Χιονιού, Βάρους Χιονιού, Χαλαζιού, Παγετού παρέχονται µε απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των € 350, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο.- Οι Καλύψεις Θύελλας, Καταιγίδας, Πληµµύρας, Ανεµοθύελλας, Ανεµοστρόβιλου, Χιονιού, Βάρους Χιονιού, Χαλαζιού, Παγετού, για Ζηµιές που προκαλούνται σε αντικείµενα που δηλώνονται ως ασφαλισµένα στο παρόν και βρίσκονται σε υπόγεια, ηµιυπόγεια καθώς και σε χώρους το δάπεδο των οποίων βρίσκεται χαµηλότερα από τη στάθµη του πλησιέστερου δρόµου, περιλαµβανοµένων και των ίδιων των ασφαλισµένων υπόγειων ή και ηµιυπόγειων χώρων, ή και είναι σταθερά και µόνιµα προσαρτηµένα στην εξωτερική πλευρά του ασφαλισµένου κτιρίου ή της οικοδοµής µέσα στην οποία βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο, παρέχονται µε όριο αποζηµίωσης ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 6.000, όποιο από τα δυο είναι το µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η Κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων - Υαλοπινάκων και Καθρεπτών, παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο 3% του συνολικού Ασφαλιστικού Ποσού Κτιρίου ή και Περιεχοµένου (ανάλογα µε το τι ασφαλίζεται) που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά, ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δυο είναι το µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.


FULL [HOME] MAX (επιπλέον των όσων ισχύουν για το πακέτο Full [Home] Advance)


- Η κάλυψη Ηλεκτρικών/Μηχανικών Βλαβών παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως και απαλλαγή € 150 σε κάθε ζηµιά.- Η κάλυψη Κλοπής µετά από ∆ιάρρηξη ή/και Ληστεία παρέχεται µε απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των € 500, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο.- Η κάλυψη Ληστείας Χρηµάτων, Κοσµηµάτων ή Άλλων Τιµαλφών παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης € 600, χωρίς όµως το µέρος της Αποζηµίωσης που αφορά στη Ληστεία Χρηµάτων, να µπορεί να υπερβεί το ποσό των € 200, ανά γεγονός και ετησίως.- Η Κάλυψη Κλοπής µε χρήση Αντικλειδιού, παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του ασφαλιστικού ποσού περιεχοµένου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά, ή το ποσό των € 5.000, όποιο από τα δυο είναι το µικρότερο. Η Κάλυψη δεν παρέχεται σε περίπτωση ασφάλισης Εξοχικής / ∆ευτερεύουσας Κατοικίας.- Η κάλυψη Εξόδων Προσωρινής Μεταστέγασης παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 5.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η κάλυψη Οικοσκευής εκτός Κατοικίας παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του ασφαλιστικού ποσού περιεχοµένου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η Κάλυψη Αλλοίωσης Τροφίµων σε Ψυγεία, παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% του ασφαλιστικού ποσού περιεχοµένου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά, ή το ποσό των € 1.000, όποιο από τα δυο είναι το µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Οι καλύψεις Προσωπικής, Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης και Ευθύνης Εργοδότη προς το Οικιακό Προσωπικό παρέχονται µε όριο αποζηµίωσης 25% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 25.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η κάλυψη Αντικατάστασης Μη Ζηµιωθέντων Υλικών παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η κάλυψη Απώλειας Ενοικίων παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 10% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 6.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.Όλα τα παραπάνω αναφερόµενα Όρια Αποζηµίωσης συµπεριλαµβάνονται στα αντίστοιχα Ασφαλιστικά Ποσά και σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι τα προσαυξάνουν.


∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ/ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Σε περίπτωση ασφάλισης δευτερεύουσας/εξοχικής κατοικίας, τα ανωτέρω ισχύουν τα παραπάνω αναγραφόµενα όρια, ενώ για τις απαλλαγές θα ισχύει το διπλάσιο αντίστοιχο ποσό ή και ποσοστό των παραπάνω αναγραφόµενων απαλλαγών


- Η κάλυψη Κλοπής µε χρήση Αντικλειδιού δεν παρέχεται. Για τις προαιρετικές καλύψεις Σεισµός, ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκά κύµατα που προκύπτουν ως επακόλουθα σεισµού ή ηφαιστειακής έκρηξης ισχύει απαλλαγή 2% επί του συνολικού ασφαλιστικού ποσού Υλικών Ζηµιών σε κάθε ζηµιά, ανεξάρτητα αν καλύπτεται Κύρια/Μόνιµή ή ∆ευτερεύουσα/Εξοχική κατοικία.

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Ανάλογα µε το είδος της κατοικίας, ελάχιστες ασφαλιζόµενες αξίες ανά m2: - ∆ιαµερίσµατα: Κτίριο € 950/m2, Περιεχόµενο: € 300/ m2 για κύρια κατοικία και € 150/ m2 για εξοχική/δευτερεύουσα, - Μεζονέτες: Κτίριο € 1.000/m2, Περιεχόµενο: € 350/ m2 για κύρια κατοικία και € 200/ m2 για εξοχική/δευτερεύουσα, - Μονοκατοικίες: Κτίριο € 1.100/m2, Περιεχόµενο: € 400/ m2 για κύρια κατοικία και € 250/ m2 για εξοχική/δευτερεύουσα, - Για όλα τα παραπάνω είδη κατοικιών, αξία αποθήκης/ parking, € 300/ m2.


2. Η κάλυψη σεισµού παρέχεται, εφόσον η οικοδοµή είναι αντισεισµικής κατασκευής, έχει ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδοµική άδεια, δεν έχει υποστεί ζηµιές από προηγούµενο σεισµό µέχρι σήµερα ή αν υπήρξαν, αυτές έχουν αποκατασταθεί.


3. Όρια Αποζηµίωσης για µη κατονοµαζόµενα Αντικείµενα Ιδιαίτερης Αξίας: - Εάν ασφαλίζεται Κύρια / Μόνιµη Κατοικία: € 2.000, ανά αντικείµενο. - Εάν ασφαλίζεται Εξοχική / ∆ευτερεύουσα Κατοικία: € 750, ανά αντικείµενο

ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ ΜΑΚΡΥΑ.

Ζήτησε την πρότασή μου.

Ζήτησε την πρότασή μου.
Λέγομαι Χαράλαμπος Ματωνάκης και μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε προσωπικά σε όλη την Ελλάδα. 211 800 4634 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΒΡΕΣ ΤΗ ΝΕΑ ΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • Μαρία Κούνα (Ιδ. Υπάλληλος - Γλυφάδα Αττικής)

  Ο κος Ματωνάκης με κέρδισε πριν καν τον γνωρίσω μέσα απο την εξαιρετική ιστοσελίδα του. Συνεργαστήκαμε εξ' ολοκλήρου διαδικτυακά κ από την πρώτη κιόλας ηλεκτρονική μας επικοινωνία κατάλαβα οτι βρήκα αυτό που ζητούσα σε έναν συνεργάτη. Είναι εξαιρετικά καταρτισμένος κ έτοιμος να απαντήσει με σαφήνεια σε ό,τι ακριβώς ερωτηθεί χωρις να ξεφεύγει ποτέ από το θέμα, χωρίς κλισέ κ γενικότητες. Αν και σε τόσο νεαρή ηλικία είναι απο τους πιο σωστούς επαγγελματίες που γνωρίζω.
 • Απόστολος Αγραφιώτης (Οδηγός Ταξί - Τρίκαλα)

  Πολύ καλός επαγγελματίας. Άμεση εξυπηρέτηση σε ό,τι και όποια ώρα ήθελα.
 • Αθανάσιος Ζέρβας (Καθηγητής Ξένων Γλωσσών - Κόρινθος)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι ευγενής, φιλικός, άρτια καταρτισμένος και επαγγελματίας στο χώρο των οικονομικών και ασφαλίσεων, εξυπηρετικότατος, άμεσος στην επαφή του μαζί σου, ταχύτατος στις απαντήσεις του και απόλυτα κατανοητός!! Προσφέρει με πολύ καλή διάθεση τις γνώσεις του, συμμερίζεται τις αγωνίες σου, απαντά με απόλυτη σαφήνεια σε όλες σου τις ερωτήσεις και δεν είναι καθόλου πιεστικός! Δίνει χρόνο και χώρο σε κάθε συνομιλητή του να σκεφτεί και να αποφασίσει ανεπηρέαστος! Είναι άψογος στη συνεργασία μας!
 • Κατερίνα Γαλανού (Δημοσιογράφος - Αθήνα)

  Εξαιρετική η μέχρι τώρα συνεργασία μας. Άκρως επαγγελματική με το σωστό βαθμό οικειότητας. Βοηθάει τον πελάτη της Εθνικής να έχει την αίσθηση ενός πολύ σοβαρού επαγγελματία και ταυτοχρόνως ενός ανθρώπου πρόθυμου να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Δεν "παγιδεύει" τον πελάτη, επισημαίνει με σχολαστικότητα τις μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι κρίσιμες και ανταποκρίνεται με εξαιρετική συνέπεια και ταχύτητα στα αιτήματα ή τις απορίες. Είναι ένας ευπρόσωπος ασφαλιστικός σύμβουλος. Μέχρι στιγμής η επικοινωνία μου με την Εθνική με σύνδεσμο τον κ. Ματωνάκη είναι εξαιρετική. Προσβλέπω το ίδιο και στο μέλλον.
 • Κωνσταντίνος Αντωνίου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Κατατοπιστικότατο site.Δεν υπήρχε πίεση. Η γραπτή πρόταση ήταν πλήρης γενικά αλλά και εξατομικευμένη. Γρήγορη, θετική και πλήρης ανταπόκριση. Γενικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας μας.
 • Μαρία Κανταρέλη (Ιδιώτης - Αθήνα)

  Απόλυτα ικανοποιητική η επαφή μας. Προσπαθει να εντοπίσει και να εξηγήσει τα δυσνόητα και πιο σημαντικά σημεία ενος συμβολαίου ετσι ωστε κάθε ενδιαφερόμενος για νέα ασφάλεια να μπορεί να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις. Είναι πολύ εξυπηρετικός από τη φύση του και κάνοντας εξαιρετική χρήση της τεχνολογίας απλοποιεί την ζωή όλων.