3 διαφορετικά πακέτα επιχειρήσεων στο Εθνική Plus.

Σε όλα μπορεί να προστεθεί προαιρετικά ο σεισμός, η Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου ή η Απώλεια Κερδών. Τιμολογήστε άμεσα τα ασφάλιστρα του πλήρους πακέτου.

Το τελικό ποσό μπορεί να έχει μικρή διαφορά μετά τη σύνταξη της επίσημης αίτησης.

 

ΑΠΛΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
Φωτιά πτώση
  κεραυνού
Όλα τα προηγούμενα συν Όλα τα προηγούμενα συν
Πυρκαγιά και έκρηξη Πρόσκρουση
  οχήματος
Ηλεκτρικές βλάβες
  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Πτώση αεροσκαφών Καταιγίδα-θύελλα Τρομοκρατικές ενέργειες
Πυρκαγιά από δάσος Πλημμυρά Πολιτικές στάσεις-απεργίες-οχλαγωγίες-διαδηλώσεις
Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και μεταφοράς Χιόνι-χαλάζι-παγετός Κακόβουλες ενέργειες-βανδαλισμός
Ζημίες από καπνό Διάρρηξη και υπερχείλιση
  δεξαμενών-σωληνώσεων
Πτώση δέντρων-στύλων
Έξοδα κατάσβεσης-πυρόσβεσης Έξοδα άντλησης υδάτων Καθίζηση-κατολίσθηση-ύψωση εδάφους
Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης
  ζημιών
Θραύση υαλοπινάκων-κρυστάλλων
(πόρτες-προθήκες)
Έξοδα αμοιβών μηχανικών-αρχιτεκτόνων Θραύση εξωτερικών επιγράφων
Ζημίες από διάρρηξη οικοδομής Ηλεκτρονικός εξοπλισμός κατά παντός
  κίνδυνου
Όρος πρόνοιας Αστική ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση
  φωτιάς

Καλύψεις της ασφάλισης επιχείρησεων

Εδώ θα δούμε αναλυτικά τις καλύψεις που μπορεί να έχει ένα ασφαλιστήριο Επιχείρησης. Θα χρησιμοποιήσουμε τα πακέτα ''Εθνική και Επιχείρηση Plus''

Καλύπτεται και συνεπώς αποζημιώνεται η αρχική-βασική αιτία κάθε ζημιάς και όχι τυχόν επακόλουθα. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση σεισμού και βραχυκυκλώματος. Δηλαδή, εάν π.χ. κάποιος δεν έχει την κάλυψη σεισμού, και λόγω σεισμού σπάσουν οι σωληνώσεις και πλημμυρίσει, ακόμα και αν έχει την κάλυψη της πλημμύρας δεν αποζημιώνεται.

Αναλυτικά όλες οι καλύψεις που μπορούμε να συναντήσουμε είναι

ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ: Καλύπτεται ο κίνδυνος της πυρκαγιάς (π.χ. βραχυκύκλωμα, ξεχασμένο τσιγάρο και γενικά αμέλεια του ιδιοκτήτη) και της άμεσης πτώσης κεραυνού.


ΕΚΡΗΞΗ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές, οι οποίες προξενούνται στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών των εκραγέντων μηχανημάτων), από κάθε φυσική ή χημική έκρηξη, έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.


ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές (από πυρκαγιά ή μη), οι οποίες θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, με άμεσο τρόπο, συνεπεία πτώσης αεροσκαφών ή άλλων αεροπορικών μέσων ή/και τμημάτων-αντικειμένων που τυχόν αποσπασθούν από αυτά.


ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές οι οποίες θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και θα προέρχονται άμεσα από πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαμνώδεις εκτάσεις, θάμνους, συστάδες δένδρων ή είναι αποτέλεσμα εκχέρσωσης του εδάφους με φωτιά.


ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ: Καλύπτονται τα έξοδα, στα οποία υποβλήθηκε ο ασφαλιζόμενος για την καθαίρεση – κατεδάφιση – εκκαθάριση ερειπίων και μεταφορά των υπολειμμάτων-συντριμμάτων, λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.


ΚΑΠΝΟΣ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων αντικειμένων που προξενούνται από καπνό, ο οποίος προέρχεται από πυρκαγιά είτε στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις είτε σε εγκαταστάσεις τρίτων.


ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Καλύπτονται τα έξοδα, στα οποία υποβλήθηκε ο ασφαλιζόμενος, κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που έπληξε τον ασφαλιζόμενο χώρο, με σκοπό τον περιορισμό ή την καταστολή αυτής.


ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: Καλύπτονται τα έξοδα έκδοσης αδειών, τα οποία απαιτούνται για την ανοικοδόμηση - αποκατάσταση ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν στην ασφαλιζόμενη οικοδομή, εξαιτίας επελεύσεως καλυπτόμενου κινδύνου.


ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ: Καλύπτονται τα έξοδα μελετών και επίβλεψης (αμοιβές αρχιτεκτόνων / μηχανικών κλπ.), τα οποία απαιτούνται για την ανοικοδόμηση - αποκατάσταση ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν στην ασφαλιζόμενη οικοδομή, συνεπεία επελεύσεως καλυπτόμενου κινδύνου.


ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές, από πρόσκρουση οχήματος, εφόσον το όχημα οδηγείται από τρίτο που δεν έχει σχέση με την επιχείρηση και δεν ανήκει στον ασφαλιζόμενο.


ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ – ΘΥΕΛΛΑ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων αντικειμένων που προξενούνται άμεσα από καταιγίδα και θύελλα.


ΠΛΗΜΜΥΡΑ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων αντικειμένων που προξενούνται άμεσα από πλημμύρα.


ΧΙΟΝΙ - ΧΑΛΑΖΙ – ΠΑΓΕΤΟΣ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων αντικειμένων που προξενούνται άμεσα από Χιόνι - Χαλάζι - Παγετό.


ΔΙΑΡΡΗΞΗ Ή ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ,ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, SPRINKLERS: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που οφείλονται άμεσα στην διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ή/και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης και sprinklers.


ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Καλύπτεται η ηλεκτρική βλάβη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ηλεκτρικοί πίνακες, πρίζες κλπ.) και των ηλεκτρικών μηχανών ή/και συσκευών ή/και τμημάτων αυτών (μοτέρ κλπ.) από εστία φωτιάς που δημιουργήθηκε στο αντίστοιχο αντικείμενο και η οποία προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένης και της άμεσης πτώσης του κεραυνού στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.


ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη, που προέρχονται από τρομοκρατικές ενέργειες. Η κάλυψη παρέχεται ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά την διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης, στάσεων, απεργιών, διαδηλώσεων, πολιτικών ταραχών.


ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλισμένων αντικειμένων, από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς οι οποίες:

Α. Προέρχονται άμεσα, συνεπεία ή κατά την διάρκεια, πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, ανταπεργιών, διαδηλώσεων, οχλαγωγιών,

Β. Οφείλονται σε πράξεις κάθε προσώπου που συμμετέχει με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης ή σε ενέργειες της νόμιμης αρχής, για την πρόληψη ή/και για την καταστολή της διατάραξης αυτής.


ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ: Αφορά τις υλικές ζημιές που προέρχονται από οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη ή δραστηριότητα, κάθε προσώπου τρίτου προς τον ασφαλιζόμενο.


ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Αποζημιώνονται τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την μεταφορά και προσωρινή στέγαση σε άλλη διεύθυνση καθώς και αυτά για την επαναφορά στην προηγούμενη διεύθυνση και δημιουργούνται μετά από Πυρκαγιά ή/και Έκρηξη ή/και Τρομοκρατική Ενέργεια στα ασφαλισμένα αντικείμενα.


ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές οι οποίες προκαλούνται στην ασφαλισμένη οικοδομή, από πτώση δέντρων ή ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων, η οποία οφείλεται σε φυσικές και μόνο αιτίες.

Καλύπτει και το κόστος απομάκρυνσης των δέντρων ή των ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων.

ΚΑΘΙΖΗΣΗ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ, ΥΨΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προξενούνται από αιφνιδιαστική καθίζηση ή ύψωση ή κατολίσθηση της περιοχής του εδάφους στην οποία ευρίσκονται τα εν λόγω ασφαλισμένα αντικείμενα, οι οποίες οφείλονται σε καλυπτόμενους και μόνο κινδύνους.


ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΘΥΡΩΝ- ΠΡΟΘΗΚΩΝ): Καλύπτεται η αξία των υαλοπινάκων - κρυστάλλων θυρών και Προθηκών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, που έσπασαν, από οποιαδήποτε αιτία, πλην Σεισμού (εκτός εάν η κάλυψη Σεισμού συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο).


ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ – ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ: Καλύπτεται η αξία των εξωτερικών πινακίδων - επιγραφών, που είναι στερεά προσαρτημένες στα ασφαλιζόμενα κτίσματα και θραύσθηκαν από οποιαδήποτε αιτία, πλην Σεισμού (εκτός εάν η κάλυψη Σεισμού συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο).


ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: Καλύπτεται η ζημιά ή η απώλεια, που θα προκαλέσουν οι κλέπτες στην ασφαλιζόμενη οικοδομή και σε αντικείμενα τα οποία είναι μόνιμα προσαρμοσμένα σε αυτήν.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Κατά Παντός Κινδύνου): Καλύπτονται οι υλικές ζημιές τις οποίες θα υποστεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο ασφαλιζόμενο περιεχόμενο της επιχείρησης, από τους κινδύνους τους οποίους καλύπτει το παρόν πακέτο και ακόμη από αιθάλη, υγρασία, ηλεκτρικές βλάβες, (βραχυκύκλωμα και άλλες ηλεκτρικές αιτίες), μηχανικές βλάβες, σφάλματα σχεδιασμού, κακοτεχνία, κακό χειρισμό, έλλειψη ειδικότητας, ελαφρά αμέλεια, πτώση – θραύση, σεισμό (μόνο εφόσον έχει επιλεγεί η συμπληρωματική – προαιρετική κάλυψη Σεισμού).


ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ: Καλύπτονται τα έξοδα για την άντληση υδάτων, λόγω επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου.


ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΕΚΡΗΞΗΣ: Καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν ιδιοκτήτη της οικοδομής, στην οποία στεγάζεται η επιχείρηση), για τις υλικές ζημιές που θα υποστούν οι τρίτοι και θα οφείλονται άμεσα σε μετάδοση πυρκαγιάς ή σε έκρηξη, εφ' όσον η πυρκαγιά ή έκρηξη οφείλεται στην επέλευση καλυπτομένου κινδύνου.


ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ: Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη των ασφαλιζόμενων για υλικές ζημιές προς τρίτους, από διαρροή ύδατος των σωληνώσεων ή/και εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης ή/και sprinklers, η οποία οφείλεται σε διάρρηξη ή/και υπερχείλιση αυτών, εξαιτίας επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου.


ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Καλύπτονται αυτόματα και για διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία της απόκτησης (συμπεριλαμβάνει και την ημερομηνία απόκτησης) νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία του ασφαλιζόμενου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το ανώτατο όριο της αξίας των νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται μέχρι το 10% του συνολικά ασφαλιζομένου κεφαλαίου (υλικές ζημιές κτιρίου ή/και περιεχομένου) της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

Αφορά κάθε νέο πάγιο περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε ή αναγέρθηκε στην ασφαλιζόμενη διεύθυνση.

Απαιτεί τη δήλωση, από τον ασφαλιζόμενο, των νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης τους.


ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Καλύπτεται περιοδική αύξηση των ασφαλιζομένων αξιών του περιεχομένου της ασφαλιζόμενης επιχείρησης ανερχομένη σε 15% αυτής.


ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Καλύπτονται τα έξοδα από την επέλευση καλυπτομένου κινδύνου ο οποίος εκ της φύσεως και της έκτασης του συμβάντος επιβάλλει την φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.


ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ: Η κάλυψη Απώλειας Κερδών παρέχεται σε επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτή της Γ του Κ.Β.Σ., δηλαδή, σε εκείνες οι οποίες, κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση πραγματοποίησαν έσοδα μικρότερα των €1.500.000 και δεν είναι Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) ή Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Καλύπτονται:

ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ από τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. κατασκευή – πώληση προϊόντων, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.)

Λογίζει ως καθαρό κέρδος το 15% του κύκλου εργασιών (τζίρου), το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους πριν την περίοδο ασφάλισης.

ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ, ήτοι:

Το μίσθωμα του χώρου, με εξαίρεση όμως των επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη στέρηση της νομής ή τη διάλυση των ενοικιαστηρίων.

Οι μικτές αποδοχές του προσωπικού και οι εργοδοτικές εισφορές που προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία διαφόρων Οργανισμών (αρμόδια Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α., Υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π.).

Οι πάγιες δαπάνες, κατά το ποσοστό το οποίο αφορά όμως το χρόνο διακοπής της λειτουργίας και αναφέρονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, ύδρευσης και αερίου.

Οι τόκοι και τα συναφή έξοδα δανείων.

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης.

Τα ασφάλιστρα τα οποία δεν εξαρτώνται από τις πωλήσεις.

Οι αμοιβές μονίμων συνεργατών (λογιστής, δικηγόρος, κ.λ.π.).

ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (από τη λήψη των ακόλουθων μέτρων):

επιτάχυνσης της επανακατασκευής των κτιρίων ή/και εγκαταστάσεων

προσωρινής ενοικίασης χώρων για την άμεση επαναλειτουργία της επιχείρησης

ταχύτερης αντικατάστασης εξοπλισμού και υλικών

κατασκευής και λειτουργίας προσωρινών εγκαταστάσεων φωτισμού, θέρμανσης ή παροχής ενέργειας.

υποστήριξης του κύκλου εργασιών με την ανάθεση σε τρίτους παραγγελιών

αύξησης των εξόδων διαφήμισης.

* Προϋπόθεση αποζημίωσης των ως άνω προσθέτων εξόδων είναι αυτά να αποφέρουν προφανές έσοδο σε σχέση με τη δαπάνη τους.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ: Είναι το άθροισμα των παραπάνω και έως το 50% του τζίρου που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του τζίρου που θα πραγματοποιούσε η επιχείρηση χωρίς το συμβάν μείον τον τζίρο που τελικά πέτυχε εξαιτίας της πραγματοποίησης του γεγονότος (ζημιά).

ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ:Από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς με εφαρμογή απαλλαγής της Απωλείας Κερδών των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών για την κάλυψη Απωλείας Κερδών εξαιτίας καλυπτομένου κινδύνου (εκτός σεισμού) και αυτής των δέκα (10) πρώτων εργασίμων ημερών όταν προκύψει Απώλεια Κερδών από Σεισμό.


ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ) ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ) ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ: Καλύπτεται η απώλεια ή/ και η ζημιά λόγω Κλοπής με διάρρηξη, ανεξάρτητα αν προηγήθηκε ή όχι αναρρίχηση.

Προϋπόθεση καταβολής αποζημίωσης αποτελεί η ύπαρξη, η συντήρηση και η λειτουργία μέτρων προστασίας κατά κλοπής

Καλύπτεται η απώλεια μετρητών (νομίσματα ή/ και τραπεζικές επιταγές) από το ταμείο ή/και τα χρηματοκιβώτια της επιχείρησης, που οφείλεται σε ένοπλη ληστεία.- Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο μέχρι του ποσού 3.000 €, κατά γεγονός και ετησίως.


ΣΕΙΣΜΟΣ: Καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο η βλάβη ή η καταστροφή των ασφαλιζομένων αντικειμένων, που προκαλείται άμεσα από σεισμό (είτε απευθείας από τον κλονισμό, είτε από τυχόν πυρκαγιά συνεπεία του κλονισμού).


ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Καλύπτεται η αστική ευθύνη από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης και η εργοδοτική αστική ευθύνη.


ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Ή/ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ: Καλύπτονται οι ζημιές των εμπορευμάτων που βρίσκονται σε ψυκτικούς θαλάμους ή/και ψυγεία, εξαιτίας διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 συνεχών ωρών.


ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Ο ασφαλιζόμενος, σε περίπτωση διαπίστωσης υπασφάλισης μέχρι ποσοστού 10%, δεν θα έχει την οποιαδήποτε επίπτωση στον υπολογισμό του ασφαλίσματος. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπασφάλιση μεγαλύτερη του 10%, αυτή θα υπολογισθεί,κατά το υπερβάλλον ποσοστό.

ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ ΜΑΚΡΥΑ.

Ζήτησε την πρότασή μου.

Ζήτησε την πρότασή μου.
Λέγομαι Χαράλαμπος Ματωνάκης και μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε προσωπικά σε όλη την Ελλάδα. 211 800 4634 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΒΡΕΣ ΤΗ ΝΕΑ ΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • Μαρία Κούνα (Ιδ. Υπάλληλος - Γλυφάδα Αττικής)

  Ο κος Ματωνάκης με κέρδισε πριν καν τον γνωρίσω μέσα απο την εξαιρετική ιστοσελίδα του. Συνεργαστήκαμε εξ' ολοκλήρου διαδικτυακά κ από την πρώτη κιόλας ηλεκτρονική μας επικοινωνία κατάλαβα οτι βρήκα αυτό που ζητούσα σε έναν συνεργάτη. Είναι εξαιρετικά καταρτισμένος κ έτοιμος να απαντήσει με σαφήνεια σε ό,τι ακριβώς ερωτηθεί χωρις να ξεφεύγει ποτέ από το θέμα, χωρίς κλισέ κ γενικότητες. Αν και σε τόσο νεαρή ηλικία είναι απο τους πιο σωστούς επαγγελματίες που γνωρίζω.
 • Απόστολος Αγραφιώτης (Οδηγός Ταξί - Τρίκαλα)

  Πολύ καλός επαγγελματίας. Άμεση εξυπηρέτηση σε ό,τι και όποια ώρα ήθελα.
 • Αθανάσιος Ζέρβας (Καθηγητής Ξένων Γλωσσών - Κόρινθος)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι ευγενής, φιλικός, άρτια καταρτισμένος και επαγγελματίας στο χώρο των οικονομικών και ασφαλίσεων, εξυπηρετικότατος, άμεσος στην επαφή του μαζί σου, ταχύτατος στις απαντήσεις του και απόλυτα κατανοητός!! Προσφέρει με πολύ καλή διάθεση τις γνώσεις του, συμμερίζεται τις αγωνίες σου, απαντά με απόλυτη σαφήνεια σε όλες σου τις ερωτήσεις και δεν είναι καθόλου πιεστικός! Δίνει χρόνο και χώρο σε κάθε συνομιλητή του να σκεφτεί και να αποφασίσει ανεπηρέαστος! Είναι άψογος στη συνεργασία μας!
 • Κατερίνα Γαλανού (Δημοσιογράφος - Αθήνα)

  Εξαιρετική η μέχρι τώρα συνεργασία μας. Άκρως επαγγελματική με το σωστό βαθμό οικειότητας. Βοηθάει τον πελάτη της Εθνικής να έχει την αίσθηση ενός πολύ σοβαρού επαγγελματία και ταυτοχρόνως ενός ανθρώπου πρόθυμου να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Δεν "παγιδεύει" τον πελάτη, επισημαίνει με σχολαστικότητα τις μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι κρίσιμες και ανταποκρίνεται με εξαιρετική συνέπεια και ταχύτητα στα αιτήματα ή τις απορίες. Είναι ένας ευπρόσωπος ασφαλιστικός σύμβουλος. Μέχρι στιγμής η επικοινωνία μου με την Εθνική με σύνδεσμο τον κ. Ματωνάκη είναι εξαιρετική. Προσβλέπω το ίδιο και στο μέλλον.
 • Κωνσταντίνος Αντωνίου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Κατατοπιστικότατο site.Δεν υπήρχε πίεση. Η γραπτή πρόταση ήταν πλήρης γενικά αλλά και εξατομικευμένη. Γρήγορη, θετική και πλήρης ανταπόκριση. Γενικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας μας.
 • Μαρία Κανταρέλη (Ιδιώτης - Αθήνα)

  Απόλυτα ικανοποιητική η επαφή μας. Προσπαθει να εντοπίσει και να εξηγήσει τα δυσνόητα και πιο σημαντικά σημεία ενος συμβολαίου ετσι ωστε κάθε ενδιαφερόμενος για νέα ασφάλεια να μπορεί να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις. Είναι πολύ εξυπηρετικός από τη φύση του και κάνοντας εξαιρετική χρήση της τεχνολογίας απλοποιεί την ζωή όλων.